• Wat Léonard mag, mag Leterme niet

  proces leonard,katholiek,actieHebt U ook al altijd willen weten wat ontslagnemend premier Leterme denkt over het opvoeden van een kind door twee vaders? Helaas. U zal het niet te weten komen. Toch niet de eerste jaren. Misschien later in zijn memoires. Mensen met macht en invloed houden deze meningen voor zichzelf en bemoeien zich met hun eigen zaken.

  Er is een heel goeie reden voor het stilzwijgen van Leterme over dit onderwerp. Het opvoeden van kinderen door koppels van hetzelfde geslacht is immers bij wet geregeld. Het zou nogal een zootje worden mocht elke politicus zijn persoonlijke afkeuring te grabbel gooien over de wettelijke bescherming van minderheden. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat Leterme tégen het opvoeden van kinderen door twee vaders is. Ik weet het gewoon niet. En zo hoort het. Leterme gebruikt zijn positie als publieke figuur niet om holebi's het leven moeilijk te maken.

  Gedrag Léonard corrigeren

  Mgr. Léonard keurt publiekelijk en schaamteloos de levenswijze van homoseksuelen af.  Zijn uitspraken zijn duidelijk in tegenspraak met de geest van de wet die discriminatie omwille van seksuele geaardheid verbiedt. Blijkbaar denkt hij dat voor hem andere wetten gelden. Hij heeft het gemakkelijk omdat hij niet ter verantwoording kan geroepen worden. Niet door een parlement en ook niet door de leden van zijn gemeenschap. Zelfs  zijn eigen priesters en gelovigen kunnen hem niets maken. De enige bij wie hij op het matje zou kunnen komen is de paus maar die is het meestal met hem eens. Léonard kan zich dus veel permitteren. Als we willen dat zijn gedrag wordt gecorrigeerd zal het initiatief moeten komen van holebi's en transgenders die niet gebonden zijn aan de regels van de Kerk.  Van de holebitransgenderbeweging dus.

  De wetgeving gebruiken

  Zal Léonard zich ooit houden aan de antidiscriminatiewetgeving? Ook dat weten we (nog) niet. Totnutoe nam immers niemand het initiatief - ook de holebitransgenderbeweging niet - om hem met die wet te confronteren. Dat is op zich al vreemd want de wet bestaat sedert 27 maart 2003 en er is hard voor gevochten. De eis dook voor het eerst op in het eisenplatform van de optocht van 9 mei 1981. Het eerste wetsvoorstel werd neergelegd in mei 1996. Het heeft dan nog zeven jaar geduurd eer de wet er eindelijk was.  Hij is niet echt veel gebruikt en dan enkel voor kleine vormen van discriminatie. Uit het jaarverslag 2003 van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) blijkt dat 59 procent van de klachten te maken had met vijandige gedragingen maar vooral met homofobie uitlatingen in publicaties, op TV en op het internet. proces leonard,katholiek,actieLéonard is dus niet echt origineel maar het feit dat hij hoofd is van de katholieke kerk geven zijn uitlatingen een veel groter gewicht. De cijfers geven ook aan dat mensen zwaar tillen aan homofobe taal. In het CGKR-rapport van 2009 worden 104 dossiers (of 6%) over discriminatie op basis van seksuele geaardheid gemeld, voornamelijk voor pesten op het werk en cyberhate. Dat is het topje van de ijsberg. Çavaria ging nooit actief op zoek naar uitingen van discriminatie en maakte nooit gebruik van het recht om zich als belangenorganisatie burgerlijke partij te stellen. De enige uitzondering hierop is de omstreden zaak Hachichi.

  Katholiek verzet

  Léonard zal zich bij een klacht - zoals die intussen is neergelegd door Jean Marie De Meester - zeker beroepen op zijn recht van vrije meningsuiting en de godsdienstvrijheid. Dat is niet nieuw. De katholieke kerk en haar politieke bondgenoten hebben er ook alles aangedaan om het tot stand komen van de wetgeving tegen te houden. Hierover meer in een apart artikel. Ze wisten - misschien beter dan de beweging zelf - dat zo'n wet hun vrijheid om holebi's en transgenders te verdrukken aan banden zou leggen.  In de RAF-brochure 'Kroniek van een aangekondigde dood', waarin de reacties op de antidiscriminatiewet onder de loep werden genomen, lezen we dat de verbetenheid waarmee een deel van katholiek Vlaanderen zich tegen het wetsvoorstel afzette zelfs voor de meestal bedaarde Yves Desmet teveel werd.proces leonard,katholiek,actie Hij dreigde zelfs even met outing: "Als de CVP er echt een strijdpunt van wil maken om trouwe heterokoppels tot enige toegelaten maatschappelijke norm te verheffen, als ze echt iedere andere samenlevingsvorm en relatie als minderwaardig blijft bestempelen en vooral behandelen, dan zal ze het ons niet kwalijk nemen als we in de toekomst scrupuleus zullen nakijken of al haar mandatarissen wel degelijk volgens deze norm leven. Is dit een dreigement? Eigenlijk wel ja." (De Morgen, 28.06.96)

  Antisemitisme

  proces leonard,katholiek,actieWe zijn van de katholieke kerk wel wat gewend. Door de eeuwen heen werden de meest bizarre standpunten verdedigd. In 1633 werd Galileo Galilei op 69-jarige leeftijd veroordeeld tot levenslang huisarrest. De kerkelijke leiders konden zijn wetenschappelijke standpunten over het feit dat de aarde rond de zon draait (en niet omgekeerd) niet pruimen. Het duurde tot oktober 1992 voor de paus zich hiervoor verontschuldigde en Galilei werd erkend als gelovig mens. Kerkelijke leiders hebben het recht op vrije meningsuiting en de godsdienstvrijheid eeuwenlang misbruikt om mensen te kwetsen, op te sluiten en te vermoorden als die hun macht in de weg stonden.

  Een voorbeeld van hoe de Kerk heeft moeten plooien voor de moderne tijd is hoe ze met het antisemitisme omgaat. In de geschiedenis hebben uitingen van antisemitische aard meermaals geleid tot moord op Joden, zoals tijdens pogroms en de Holocaust. Voor de tweede wereldoorlog was de Kerk heel openlijk antisemitisch. Pius IX, die in het jaar 2000 zalig werd verklaard, als 'een lichtend voorbeeld voor allen' stond gekend als een hardleerse antisemiet die in de negentiende eeuw het Romeinse jodengetto opnieuw liet openen. De Joden hebben Jezus Christus toch gekruisigd? Bij de meeste christenen bestond het idee dat de kerk in de plaats van het volk Israël (de Joden) was gekomen. Eerder waren er sterke verhalen van Joden die kleine kinderen zouden vermoorden en opeten. Dutroux avant la lettre. In Nederland werd op het Provinciaal Concilie van 1924 het verbod op de omgang met joden uit het Concilie van 1865 bevestigd. In de jaren daarop gebruikten fascisten als de NSB-er Robert van Genechten en Zwart Front-leider Arnold Meijer deze anti-Joodse stellingname ter verdediging van hun eigen antisemitisme en dat van de Duitse nazi's.proces leonard,katholiek,actie

  En na de oorlog?

  Toen de Nazi's aan de macht kwamen in Duitsland werden de gevolgen van het antisemitisme op een verpletterende manier duidelijk. 6 miljoen Joden kwamen om in de concentratiekampen. Terwijl Pius XII een dubbelzinnige houding aannnam tegenover de jodenvervolging waren er wel vele katholieken die het antisemitisme lieten voor wat het was en -  met gevaar voor eigen leven - joodse medeburgers hielpen onderduiken. Dat zie je wel meer in katholieke middens: het leven is sterker dan de leer. De Gentse werkgroep ouders van holebi's speelde een vergelijkbare rol. Katholieke ouders namen het op voor hun kinderen en gingen in de jaren '90 bij toenmalige CVP-voorzitter Van Peel de rechten voor holebi's bepleiten.

  Holebi's bleven in de kou staan

  Na de tweede wereldoorlog werd in internationale mensenrechtenverdragen komaf gemaakt met antisemitisme. Je zal Léonard geen beledigende of denigrerende dingen over Joden horen verklaren. Kort na het schrijven van dit artikel raakte bekend dat de paus de Joden heeft 'vrijgesproken' van de kruisiging van Christus. En wij dan?  Heel wat mannen en vrouwen werden opgepakt en vermoord in de concentratiekampen wegens hun homoseksualiteit. Werd ook aan hen gedacht? Het was helaas nog veel te vroeg.  In die periode waren de zeldzame organisaties die onze rechten verdedigden vernietigd.  Het zou tot het einde van de eeuw duren vooraleer men aan wetten zou gaan werken die de discriminatie van holebi’s en transgenders verbieden. In België zijn we intussen zover. Als kerkelijke leiders het kunnen afleren om Joden te schofferen kunnen ze dat ook met holebi's en transgenders. Het is gewoon een kwestie van dit punt op de agenda te zetten en de juridische middelen te gebruiken waarover we beschikken. het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens stelt ondubbelzinnig: "De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien"

  Veroordeling Léonard is grotere vrijheid voor vele anderen

  Ondanks alle inspanningen is het antisemitisme niet als sneeuw voor de zon verdwenen. Zo werkt dat nu eenmaal niet. Maar de internationale gemeenschap heeft een duidelijk signaal gegeven: dit nooit meer.  Het zal voor holebi's niet anders zijn. We zullen moeten blijven vechten voor de rechten elke homo, lesbienne biseksueel en transgender. Maar een veroordeling door de rechtbank van de manier waarop Léonard zich uitlaat over homoseksualiteit en hiv zou in elk geval veel mensen een grotere vrijheid van spreken en handelen geven. Een katholieke schooldirectrice die nu nog aarzelt om een affiche van WJNH op te hangen zal na dergelijk vonnis misschien de stap toch zetten. Wie nu al holebitransgenderrechten verdedigt binnen de katholieke kerk zal zich gesteund weten. proces leonard,katholiek,actie Ook andere godsdiensten zullen dit niet kunnen negeren. Internationaal wordt het waarschijnlijk een primeur: 'België tikt aartsbisschop op de vingers'.  Zoals met de openstelling van het huwelijk zal het andere landen inspireren om hetzelfde te doen.

  Uitdaging

  De holebitransgenderbeweging is toe aan een nieuwe uitdaging zoals deze. Het is een logische volgende stap in onze emancipatiestrijd. Religieuze leiders zijn altijd de belangrijkste dragers geweest van het virus dat homofobie heet.  We moeten vooral niet bang zijn hen hiermee te confronteren want we hebben de wet aan onze kant. Het moment is er ook rijp voor: de katholieke gezagsdragers zijn in België veel van hun geloofwaardigheid kwijt. Gelovigen mogen dan weinig of geen kans krijgen om kritiek te uiten, als ze daartoe de kans krijgen blijkt dat ze verandering willen. Bij een enquête onder de katholieke priesters bleek dat zeventig procent van de ondervraagden inhoudelijk niet op dezelfde lijn zit als de aartsbisschop. In de loop der jaren hebben bij holebi's en transgenders gevoelens van angst en schaamte plaats gemaakt voor durf en trots. We hebben bovendien een beweging die de confrontatie aankan. Die beweging moet het alleen nog willen doen.

 • De tentakels van het Vaticaan

  katholiek,noord amerikaEdward Peters is adviseur kerkelijk recht in de VS. Politici die het opnemen voor holebi's hoeven niet op begrip te rekenen van deze vertegenwoordiger van Rome. Dat ondervond Andrew Cuomo (foto), de gouverneur van New York.

  Volgens een bericht in de New York Daily News verklaarde Peters aan de conservatieve zender CNSNews dat de katholieke Cuomo de communie dient te worden geweigerd zolang hij ongehuwd samenleeft met zijn vriendin Lee. Peters had het over wat hij gezien had tijdens een misviering in de kathedraal van de onbevlekte ontvangenis in Albany. Cuomo was daar aanwezig op 2 januari, de dag nadat hij als gouverneur was aangesteld. De krant wist te melden dat hij daar de communie ontving uit de handen van bisschop Howard Hubbard.

  katholiek,noord amerikaCuomo woonde de kerkdienst bij samen met zijn vriendin en de drie dochters die hij samen met Kerry Kennedy, zijn ex-vrouw, heeft. De bisschop prees de gouverneur die dag en ook dat had hij niet mogen doen. Peters (foto links), die het hoogste gerechtscollege van het Vaticaan adviseert, omschreef de bemoedigende woorden van de bisschop als 'een dwaling in de pastorale zorg'. Hij verweet Hubbard dat hij hem niet had terechtgewezen omwille van zijn 'objectieve en publieke staat van zonde'.

  Gouverneur Cuomo had zijn kiezers beloofd om nog voor het parlementaire recess een nieuwe stemming door te drukken over een wet die het huwelijk openstelt voor holebi's. De katholieke kerk had eerder met succes de goedkeuring van die wet in 2009 tegengehouden.

  Bron: The Advocate

 • Egypte: Tahrirplein is trefplaats voor homo's

  moslim,afrikaOok zo begeesterd door de opstandigheid in de Arabische wereld? Als ik de beelden zie zit ik vaak te denken: hoe zouden holebi's zich daar voelen? Ik zocht en vond een interview met een een Egyptische blogger die homo is.  Hij noemt zich "IceQueer".

  Vertel ons over jezelf...

  Ik ben een 22-jarige Egyptenaar van Marokkaanse afkomst.  Ik volg een medische opleiding en heb interesse voor activisme, politiek, religie, muziek en nog een heleboel andere dingen.

  Waarover gaat je blog?

  Over mijn ideëen en mijn kijk op de realiteit. Soms zie ik het als een non-stop documentaire over sommige aspecten van mijn leven en persoonlijkheid.

  Wanneer en waarom ben je ermee begonnen?

  Ik ben begonnen in juli 2008. Eigenlijk puur toeval en een leuke anekdote tegelijk: thuis was de electriciteit uitgevallen dus begon ik met mijn laptop te prutsen en voor ik het wist had ik mijn eerste tekst gepost. In het begin noemde ik mijn blog: 'Mijn gedachten en bekentenissen'.  Na mijn eerste post heb ik hem de huidige naam gegeven.

  Zijn er veel holebi's die je blog lezen? Welke reacties krijg je?

  Van het aantal lezers kan ik nooit 100 % zeker zijn vermits niet iedereen commentaar achterlaat en mijn blog via blogger volgt. Maar volgens de statistieken, het aantal commentaren en het aantal followers zijn er toch wel een heleboel lezers (homo en hetero) die hem lezen. Ik krijg allerlei reacties en ik neem ze ook allemaal op en beantwoord ze. Eigenlijk zijn die commentaren een stimulans om verder te schrijven.

  moslim,afrikaJe was dinsdag op op het Tahrirplein. Vertel eens hoe het daar was?

  Ik denk dat ik geluk heb gehad want de dag dat ik er was ging het er zeer rustig aan toe. Het politiegeweld had opgehouden en de aanval van de aanhangers van Moebarak (op donderdag) moest nog komen. Ik voelde me verbazend opgewekt en vredig. Ik vind het prachtig te zien hoeveel diversiteit er in het verenigde Egypte nu te zien is! Ik hield een bordje vast met daarop 'Seculier' in het arabisch, engels en frans. Mijn vrienden (hetero, homo, meisjes, christenen en moslims) droegen gelijkaardige slogans en we zongen dat dit protest er is voor het volk en niet voor een partij of een godsdienst. Het was echt mooi en het deed me denken aan een Europees carnavalsfeest!
  Voor het internet was afgesloten was ik zeer actief op twitter en facebook. Ik probeerde iedereen bewust te maken van het belang van de manifestatie van 25 januari. Ik had nooit gedacht dat Facebook en Twitter zo machtig konden zijn en de dingen die je erop zet zoveel kunnen veranderen, al is het maar dat mensen betere informatie krijgen.moslim,afrika

  Je vermeldde dat je mensen bent gaan helpen in een hospitaal. Waren er veel gewonden? Zijn er vrienden of familieleden bij?

  Ja, helaas raakten veel mensen gewond zoals ook in het nieuws is gezegd. Mijn familie en vriend (die geen Egyptenaar is) zijn gespaard gebleven maar sommige van mijn vrienden raakten licht gewond en drie mensen zijn op 25 januari opgepakt maar 's anderendaags vrijgelaten. Het is gek dat homo's bang zijn om opgepakt te worden terwijl ik blij was dat deze drie gearresteerd werden omwille van hun inzet op 25 januari! Ik vind dat een hele eer.

  Denk je dat Egypte zal evolueren naar een democratie?

  Ik hoop dat er een overgang zal komen. Eerst moeten we af van stereotypen en de middeleeuwse ideologie waar vele Egyptenaren nog mee rondlopen door een gebrek aan degelijk onderwijs. De manifestatie van 25 januari is ontstaan in kringen van politiek bewust en geschoolde jongeren.

  Sommige commentatoren maken zich zorgen over de invloed van de Moslimbroederschap (een radicaal islamitische groepering nvdr.) Hoe realistisch is die?

  Ik denk niet dat de Moslimbroederschap  zoveel 'invloed' heeft op de meerderheid van de Egyptenaren.

  Ik neem aan dat het te riskant zou zijn en mischien zelfs contraproductief om tijdens de protesten LGBT-rechten naar voor te schuiven. Hoe situeer jij dit in de context van de revolutie en een bredere mensenrechten-agenda?

  moslim,afrikaJe kan voor heel wat veranderingen pleiten die een verschillende invloed zal hebben op mensen. Ik bedoel: als gewoon vrijheid  en de val van het regime eisen het land grondig overhoop kan halen, wat zou er gebeuren als we over LGBT-rechten beginnen? Ik geloof dat de Egyptische holebitransgendergemeenschap enkel haar rechten zal krijgen als Egypte een echte seculiere staat wordt.

  Kan je de sociaal-culturele situatie van holebitransgenders van de laatste jaren beschrijven?

  Die situatie is divers zoals in de rest van de wereld. Je hebt allerlei sociale en culturele verschillen. Dat gaat van extreem-conservatieven tot volledig progressieven. De toegang tot de westerse media via internet en televisie hielp heel wat mensen hun eigen seksualiteit te begrijpen te leren en te accepteren. Ik zie dat de nieuwe generatie minder tijd nodig heeft voor hun zelfacceptatie dan de vorige generatie.

  Kan je openlijk homo zijn in Egypte?

  Dat hangt van je karakter af, de sociale klasse waarin je zit, je vrienden en je famillie. Ik ben openlijk homo tegenover mijn ouders en goede vrienden.

  Wat zijn de reacties die je krijgt op je coming out?moslim,afrika

  Dat varieert. Sommigen zeggen dat ze je niet als vriend willen verliezen omdat je andere dingen in bed doet, anderen beginnen vermoeiende discussies over de vraag of homoseksualiteit zondig is of niet, of het een keuze is of niet... Zoals ik al zei hangt het af van je karakter, je omgeving en je godsdienstige achtergrond.

  Hoe ontmoeten mensen elkaar?

  Meestal via datingsites. Je kan ook terecht op privé-feestjes en ontmoetingen bij mensen thuis.

  Hoe staat het met de wet? We begrijpen dat er geen wet is die homoseksualiteit verbiedt maar dat men andere wetten gebruikt zoals de de wet op de openbare orde en moraal ( met de beruchte zaak van de 52 van Caïro). Er zouden ook politie-infiltranten in de chatrooms voor homo's zitten die op die manier mensen arresteren...

  Dat klopt. Er zijn geen wetten die homoseks of homoseksuele relaties beteugelen. Men brengt het meestal in verband met ontucht, openbare orde en moraal. Het is zo dat de politie nogal creatief omspringt met de wetteksten, mensen het practizeren van ontucht aanwrijven door hen te vragen of ze al dan niet homoseksuele contacten hebben. Ze laten mensen dan bekennen aan 'ontucht' te doen terwijl ze gewoon homoseks bedoelen. Er is ook een 'noodwet' die de politie de kans geeft een appartement te doorzoeken zonder huiszoekingsbevel.

  moslim,afrikaHet toeval wil dat het Tahrirplein een ontmoetingsplaats voor homo's is. Symbolisch?

  (lacht) Ja ik heb daar heel wat toespelingen op gemaakt toen ik met mijn vrienden naar het plein ging om te protesteren: "Een week geleden zouden jullie mij voor een perverse homo hebben gehouden als ik jullie had voorgesteld af te spreken op het Tahrirplein en in de richting van de Kasr El-Nil-brug te gaan".

  Bron: Gay Middle East.com

  http://confessions-room.blogspot.com/

  Radio-interview met IceQueer

  moslim,afrika,midden-oosten


 • Moslimpunkers wèl, Léonard niet vervolgd door CGKR

  Leo_Abu001.jpg

  Het overlijden van Marie-Rose Morel is een straf van Allah. Aids is een vorm van immanente gerechtheid. De eerste uitspraak komt van Sharia4belgium. De tweede van Mgr. Léonard. Ziet u een verschil? Ik niet. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) wel.

  Eigenlijk wou ik helemaal niets schrijven over het overlijden van Marie-Rose Morel.  Als lid van het Vlaams Belang heeft ze enkele homofobe uitspraken gedaan maar die zijn niet echt striemend als je ze vergelijkt met die van Alexandra Colen of Fillip Dewinter. Toen ze nog lid was van de NVA liep ze trouwens mee in de Pride. Vakbondsmensen waren minder gelukkig met haar passie om vakbonden monddood te maken. Maar eigenlijk is dit bij het overlijden van een politica niet echt relevant. Het VB blijft homofoob en anti-vakbondsgezind. 

  Enggeestige godsdienstbeleving

  De uitspraak van Sharia4belgium is zo van de pot gerukt dat ze terecht verontwaardiging opwekt. Het is een staaltje van hoe enggeestig en gevaarlijk sommige mensen hun godsdienst beleven. Sharia4belgium is een marginale groep binnen de moslimgemeenschap.Islamdebat.jpg Zo marginaal dat ze bijna een pak slaag kregen op de recente solidariteitsdemonstratie met de opstanden in Egypte en Tunesië: "Enkele malen kwam het tot kleine opstootjes tussen demonstranten en een kleine delegatie van Sharia4belgium. Hun aanwezigheid werd door de meesten als provocatief ervaren en zette hier en daar kwaad bloed. Dit hoeft niet te verbazen, want uit hun plakkaten - waarop onder andere 'Down with democracy!' en 'Sharia for Egypt!' te lezen stond - was af te leiden dat ze niet echt de boodschap van de betoging begrepen hadden."  Islamkenner Lucas Catherine omschreef hen als "Een groepje marginale religieuze punkers. In plaats van vlammende haarpieken en piercings dragen ze tulband en boerka. Provocateurs met hun kleding en door wat ze zeggen, zoals de rondreizende punkers in de straten van Brussel die voor bier en hun hond geld schooien en als je niets geeft schelden. Beide groepen zijn even marginaal en staan buiten de maatschappij en hun gemeenschap."  Het Vlaams Belang profiteert volop van hun bestaan. Ze vormen de ideale 'tegenstander' voor deze partij om 'aan te tonen' hoe gevaarlijk moslims wel zijn. Als het groepje niet zou bestaan dan zou het VB ze uitvinden.

  "Zo snel mogelijk"

  Het Centrum diende klacht in tegen Sharia4Belgium op 22 april 2010: "Het Centrum baseert zich hiervoor onder meer op herhaalde uitspraken van Abu Imran (inzet foto), woordvoerder van Sharia4Belgium, die over de homoseksuele gemeenschap zei: 'Er is geen plaats voor hen en een geleerde zal hen waarschijnlijk tot de dood veroordelen”.  Gisteren kon je op de website van het CGKR lezen: "Het Centrum is diep verontwaardigd over de inhoud van de boodschap die kan wijzen op aanzetting tot haat. Het Centrum schrijft zo snel mogelijk de bevoegde gerechtelijke gerechtelijk instanties aan om deze feiten te voegen bij andere gegevens die reeds aanleiding gaven tot de opening van een dossier na klachten door het Centrum." Voor mij niet gelaten. Maar waarom zij wel en Léonard niet?

  Léonard heeft macht, zeer veel macht

  We kunnen lang discussiëren over wat nu precies aanzetten tot haat is. Waren de anti-Joodse uitspraken van de katholieke kerk voor de tweede wereldoorlog een aanzet tot haat? De Nazi's hebben er in elk geval dankbaar gebruik van gemaakt. Het CGKR tilt dus zwaar aan de uitspraken van een minuskuul groepje dat door niemand - ook niet door de overgrote meerderheid van de moslims - ernstig wordt genomen. Dat is wel even anders bij Mgr. Léonard.proces leonard,katholiek,moslim Hij is het hoofd van een internationaal netwerk (de katholieke kerk) dat in België jaarlijks een miljoenenbedrag toegeschoven krijgt.  Die regeling is het resultaat van een historisch compromis en zit zelfs verankerd in de grondwet. Die bepaalt dat "de wedden en pensioenen van de bedienaren der erediensten ten laste van de Staat komen". Concreet voorziet de staat daartoe jaarlijkse 103,7 miljoen euro op de begroting van Justitie. Daarvan gaat 85,9 miljoen euro naar de erkende erediensten. De katholieke dienaars zijn goed voor 95 procent van dat bedrag of zo'n 80 procent van het volledige budget. Daarnaast controleert de kerk een groot deel van de scholen, klinieken en bejaardentehuizen. Om over de internationale invloed nog te zwijgen. Duidelijk geen marginaal maar een man met heel veel macht en daar zijn holebi's en transgenders ook het slachtoffer van. Bij elke uitspraak draagt de aartbisschop een verpletterende verantwoordelijkheid.

  CGKR ontziet Léonard

  Volgens een verklaring op 15 oktober 2010 van het CGKR: "pleegt Léonard in juridische zin geen inbreuk op de antidiscriminatiewetgeving." Het contrast met hun ijver om de punkers van Sharia4belgium te vervolgen kan niet groter zijn. Het is duidelijk dat het CGKR met twee maten en twee gewichten meet en op een of andere manier zwicht voor de macht van Léonard.  De top van Çavaria liet zich leiden door het oordeel van het CGKR en verklaarde eveneens dat ze zich geen burgerlijke partij wenst te stellen in de klacht die door advokaat Jean Marie De Meester werd neergelegd tegen Léonard. Het is misschien een goed moment om daar eens opnieuw bij stil te staan. Of gaat Çavaria zich misschien wèl burgerlijke partij stellen in de klacht van het CGKR tegen Sharia4belgium?

  Lees ook: Wat heb ik aan Benno?

 • Zzzip zoekt zestigplussers

  hiv, gezondheidSchreef ik U al over het Zzzip-onderzoek? Ik dacht van niet en dat wordt dus tijd. Ik meende eerlijk gezegd dat het onderzoek afgelopen was maar niets is minder waar.  Zeker de ouderen onder U worden om hun medewerking gevraagd. Ik kreeg een mailtje van gezondheidsbegeleider Leon Cools dat ik hier graag weergeef.

  Sinds november loopt het Zzzip2 onderzoek, een grootschalige studie naar de levenskwaliteit van holebi’s in Vlaanderen. Deze studie wordt uitgevoerd door het Steunpunt Gelijkekansenbeleid in opdracht van de Vlaamse minster voor gelijke kansen, Pascal Smet. Tot op heden namen ongeveer 2000 holebi’s deel aan de enquête. Van deze groep is slechts 2% ouder dan zestig jaar, maar ook de groepen 50 tot 59-jarigen (7%) en 40 tot 49-jarigen (15%) zijn ondervertegenwoordigd. 
   
  We willen bij deze dan ook een warme oproep plaatsen bij verenigingen die zich focussen op holebi’s ouder dan 40 jaar om hun leden te motiveren deel te nemen aan de enquête. Wij begrijpen dat er allerlei redenen kunnen zijn waarom het deelnemersaantal relatief laag is, maar het is natuurlijk bijzonder jammer dat een belangrijke groep zijn of haar stem niet kan laten horen op het moment dat daartoe de kans wordt gegeven. We willen daarom graag zelf ook al het mogelijke doen om deelname aan de enquête te optimaliseren. Indien gewenst kunnen wij papieren enquêtes aanleveren, zodat de survey niet op de computer dient ingevuld te worden. Indien jullie zelf suggesties hebben, horen wij het graag.

  Doen dus. Je kan Leon Cools telefonisch bereiken op 03/ 272 36 68.  Of je kan rechtstreeks bellen met Dr. Dagmar Versmissen van Steunpunt Gelijkekansenbeleid:  03/ 265 59 43
  Ga alvast eens kijken op http://www.zzzip2.be/

 • David Kato: Een reus is geveld

  David Kato in his coffin on the day of his funeral, surrounded by his family.jpg

  De moord op David Kato maakte heel wat reacties los. David stierf om het leven van anderen te redden. Hij had de moed om in Oeganda te blijven ondanks het gevaar voor eigen leven. Een voorbeeld voor de Belgische holebitransgenderbeweging.

  Actie

  Demonstration in front of the Ministry of Foreign Affairs in Brussels, Belgium_27jan2011.jpgVrijdag 28 januari, daags na het nieuws over de moord werd er actie gevoerd aan het ministerie van buitenlandse zaken. Een snelle, passende reactie, mogelijk gemaakt door alerte activisten van WISH met de steun van het Regenbooghuis, The Pride, Merhaba, Fedasil's AHHA-project en True Colours Café (samen het collectief "Rainbows United") alsook Çavaria, Omnia, ILGA World, ILGA Europe, Amnesty International en de Parijse organisatie Ardhis.  België krijgt er - met deze ingeweken holebi's en transgenders - een flink aantal activisten bij. Ze verzamelden zich rond de regenboogvlag, symbool van onze internationale trots.
  Bekijk het verslagje van Usaam Mukwaya Auf, een Oegandees activist die momenteel in België verblijft.

  Sven doet suggesties

  David_Sven001.jpgIn een emotioneel stuk onder de kop 'Beste minister Vanackere' richt Sven Pichal zich rechtstreeks tot onze ontslagnemend minister van buitenlandse zaken: "Dit is boosheid. Ik kan er nog steeds niet bij dat je een hamer op je hoofd kan krijgen, alleen maar omdat je homo bent. U, meneer Vanackere, kan die emotie omzetten in ratio." De minister krijgt een aantal suggesties over wat hem te doen staat. Vanackere reageerde met een mededeling waarin hij de moord veroordeelt maar kondigde nog geen verdere stappen aan.

   
  Bruno De Lille: alle mensenrechten zijn belangrijk

  David_Bruno001.jpgBruno De Lille laat weten dat hij contact zal opnemen met Minister voor Buitenlandse Zaken Vanackere met de vraag deze misdaad aan te kaarten in zijn contacten met Oeganda en de overheid op haarverantwoordelijkheid te wijzen: “In België staan we al ver op het vlak van rechten voor holebi’s en transgenders. We mogen echter de ogen niet sluiten voor wat er in andere landen gebeurt. Dat geldt niet alleen voor de rechten van holebi’s en transgenders maar voor de rechten van alle mensen.”David Kato_Bruno Tuybens_klein.jpg

  Bruno Tuybens: het bleef bij loze woorden

  In maart van vorig jaar had sp.a-Kamerlid Bruno Tuybens nog een ontmoeting met David over de stijgende discriminatie van holebi’s in Oeganda. In oktober nog heeft hij minister Vanackere ondervraagd naar aanleiding van de publicatie ‘Hang Them” in de Oegandese Tabloid Rolling Stone. Toen werden naam en adres van 100 homoseksuelen gepubliceerd. David Kato stond met foto op de voorpagina. "De minister uitte zijn bezorgdheid, maar het bleef bij loze woorden." zegt Tuybens in een persmededeling.

  Jean Louis Rodriguez:  solidariteit gaat recht naar mijn hart

  David_Jean Louis001.jpgDe Senegalese activist Jean Louis Rodriguez (foto: toespraak in Mechelen) die momenteel in België verblijft vindt het een goed idee datt WISH een herdenkingsplechtigheid organiseert voor David Kato. "Ik herinner me nog de tussenkomsten toen homo's werden opgepakt in Senegal. Jullie weten niet hoe deze solidariteit mij recht naar het hart gaat."

  ILGA: Hij liep niet weg van de mensen die hij wou beschermen

  David_Gloria Careaga001.jpgILGA’s co-secretary-general, Gloria Careaga bracht hulde aan David Kato en citeerde hem: "Ik kan niet weglopen en de mensen achterlaten die ik bescherm. Zelfs als mensen sterven zal ik de laatste zijn om nier weg te gaan."

   

  Europarlementsleden: Een reus

  David_intergroup.jpgMichael Cashman en Ulrike Lunacek van de LGBT-groep in het Europees parlement: "David was een moedig en dapper man. Een reus, samen met anderen, tegen de homofoben in de regering, het parlement, de kerk en de media.  Ze prediken allemaal haat en repressie tegen holebi's. Zijn dood is een vreselijk en tragische verlies. Geen woorden zijn sterk genoeg om aan te dringen bij de Oegandese regering deze moord te onderzoeken en bij het parlement om homoseksualiteit volledig uit de strafwet te halen."

  Rolling Stone: hij heeft het zelf gezocht

  Volgens Giles Muhame, hoofdredacteur van Rolling Stone, is Kato vermoord door een man die hij tijdelijk in huis had gehaald om klussen op te knappen en om seks mee te hebben: "De man verzette zich tegen Kato’s toenaderingen, waarna hij Kato doodde. Ik ben verrast dat David Kato zo veel nieuws oplevert. Hij was een leidende sodomiet. Ik vind het vermakelijk om te zien dat mensen hem een ‘held van de mensenrechten’ noemen. Hij heeft zijn dood over zichzelf afgeroepen met zijn roekeloze gedrag. Wat we nu beleven is de downfall of the king of sodomy.” David Kato was een van de drie activisten die met succes het weekblad Rolling Stone heeft aangeklaagd toen dat blad foto's, namen en adressen van holebi's publiceerde.

  Lees ook: Buiten STRIJD, binnenstrijd (tweede brief aan Youssef)

  Bekijk hier de foto's van de herdenkingsplechtigheid in Antwerpen

   

 • Léonard: wie schrijft het vervolg?

  "Léonard: wordt vervolgd..." zo luidt de titel van een artikel op de website van Çavaria. Wie denkt dat we nu eindelijk gaan lezen dat de koepelorganisatie de klacht van Jean Marie De Meester zal steunen is eraan voor de moeite.  De uitspraken van Léonard hebben een dynamiek in gang gezet die verder kan ontwikkeld worden. De Çavariatop kiest ervoor om die dynamiek af te blokken.

  Nochtans weten ze in de Kammerstraat heel goed dat de verontwaardiging en de strijdbaarheid van haar achterban groot is. "De publieke verontwaardiging was enorm. Er kwamen reacties in de pers en çavaria startte met een ludieke affichecampagne, gekoppeld aan een digitaal luik. Léonard wordt op de affiche de mond proces leonard, cavariagesnoerd met een roze condoom. Op de affiche staat "Onzin is besmettelijk". Hiermee wil çavaria aanduiden dat de uitspraken van Léonard beledigend, stigmatiserend en belachelijk zijn. De affiches waren een groot succes. Op verschillende plaatsen en gelegenheden deelden çavaria-medewerkers affiches uit, enkele duizenden exemplaren in totaal. Facebook-gebruikers veranderden massaal hun profielfoto in een fotootje van Léonard en deelden volop de informatie over de campagne via hun persoonlijke Facebook-pagina's." 

  Léonard & Co

  De anonieme auteur van het artikel  'vergeet' te vermelden dat er al langer verzet was. "Leonard&Co", de eerste facebookgroep in Vlaanderen die tot een manifestatie leidde, mobiliseerde voor een minibetoging op zaterdag 27 februari 2010. Er kwamen een 50-tal deelnemers opdagen, waaronder heel wat jongeren. Çavaria deed mee met lange tanden. Op een vergadering hoorde ik Yves Aerts zeggen: "Voor ons hoeft een actie niet echt, maar als er dan toch iets georganiseerd wordt...". Terwijl de betoging door de straten van Mechelen trok zat de raad van bestuur van proces leonard,cavariaÇavaria te vergaderen in Brussel. Je kon de bui al zien hangen. Zonder druk vanuit de basis zou Çavaria niet in beweging gekomen zijn. Zelfs de fel gesmaakte affiche werd door een reclamebureau aangeboden. Soms zou je gaan denken dat er in de reclamewereld meer holebitransgenderactivisme zit dan in de Kammerstraat.

  Woede en verontwaardiging

  En toen kwam Jean Marie De Meester. Hij legde klacht neer tegen Léonard.  Na een kortstondig schouderklopje op een persconferentie (foto) werd hij door Çavaria de woestijn ingestuurd. "Çavaria heeft begrip voor deze actie, omdat ze voortkomt uit dezelfde woede en verontwaardiging die ook aan de basis ligt van de affichecampagne."  Als de woede en verontwaardiging dan zo groot zijn, waarom grijpt Çavaria deze kans dan niet met beide handen?  We lezen verder: "Later boog çavaria zich over de vraag om zich bij deze burgerlijke partijstelling aan te sluiten en dus ook voor dit juridische middel te kiezen in deze specifieke zaak. Na discussie met externen en na rijp beraad besloot çavaria om dit niet te doen. "

  Jozef mag het zeggen

  De 'externen' waarover sprake zitten vooral in het CGKR, het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Çavaria doet doorgaans wat ze zeggen. Terwijl dit niet evident is: het CGKR wordt gedomineerd door de CD&V, een partij die niet bepaald ver van de proces leonard,cavariaaartbisschop staat. In dit kleine kringetje werd de beslissing dus genomen. En wat ook opviel: Jean Marie De Meester werd niet uitgenodigd om zijn zaak te verdedigen, noch door Çavaria, noch door het CGKR. Hoe ernstig kan je zo'n beslissing dan noemen? Op 15 januari werd ze door de raad van bestuur gesluisd.  Toch was het niet iemand van het Çavariabestuur, maar Jozef De Witte (foto), grote baas van het CGKR, die het nieuws mocht melden op de nieuwjaarsreceptie in de Vooruit. Een veelzeggend detail. Tot zover een verhaal met soap-allures.

  Zandzakjes

  proces leonard,cavaria"Ook al vindt çavaria het niet opportuun om de man voor de rechter te dagen, çavaria beschouwt het wel als haar taak om de man blijvend in het oog te houden en van repliek te dienen. Het ZiZo-nummer van februari besteedt uitgebreid aandacht aan de fratsen van Léonard en aan het belang van de vrije meningsuiting." Ik heb bij het schrijven van deze tekst het artikel van ZiZo nog niet gelezen.  In elk geval zal Jean Marie De Meester aanwezig zijn op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Çavaria. Misschien mag hij daar het woord nemen.  En wat gaat Çavaria doen bij een volgende homofobe opstoot van Léonard? We kunnen de tekst van het volgende persbericht al bijna uit het hoofd opzeggen:  'Wat hij zegt is beledigend, stigmatiserend en belachelijk maar... hij mag het zeggen'. De zandzakjes voor de volgende overstroming liggen dus klaar.

  Het is duidelijk dat zoals de zaken er nu voorstaan het volgende hoofdstuk in de Léonard-saga niet door Çavaria zal worden geschreven. Dat is jammer, want daarvoor dient onze beweging namelijk: op een krachtdadige manier reageren op homofobie met de bedoeling deze uit de wereld te helpen. Hoe dit perfect kan rond de klacht van Jean Marie De Meester leest u in mijn volgend artikel.

  Je kan Çavaria nog altijd mailen met het dringende verzoek zich in de strijd te gooien. Informatie daarover vindt je hier.